List do Ministra Gowina w sprawie listy wydawnictw

 

POSTANOWIŁEM OPUBLIKOWAĆ ZA ZGODĄ AUTORÓW LIST DO MINISTRA GOWINA W SPRAWIE LISTY wydawnictw List MOŻNA PODPISAĆ NA PETYCJE.PL

Załącznik można pobrać tutaj

Szanowny Panie Wicepremierze i Ministrze! 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, członkowie KEN! 

Dziękujemy Panu Ministrowi za gotowość dokonania uzupełnień na opublikowanej przez MNiSW liście wydawnictw polskich i zagranicznych. Jako środowisko naukowe reprezentujące m.in. naukowców z dyscyplin filologicznych uważamy, że jest to bardzo potrzebne przedsięwzięcie z uwagi na ciążący na nas obowiązek umiędzynarodowienia polskich zdobyczy naukowych i realizowaną strategię publikowania prac obcojęzycznych w renomowanych ośrodkach wydawniczych. Taki sposób działania wydaje nam się najwłaściwszym sposobem włączenia polskiej myśli badawczej do systemu liczącej się na świecie wymiany informacji naukowej 

Po konsultacjach – które w okresie urlopowym były utrudnione, trwały więc ponad dwa dwóch tygodnie – doszliśmy do wniosku, że zebranie wymaganych danych od większości wydawnictw zagranicznych jest w tak krótkim terminie, jaki podało MNiSW, nierealne. 

Pozwalamy sobie zwrócić Państwa uwagę na kilka ważnych przyczyn, dla których nie uda nam się spełnić wymagań Ministerstwa: 

1. Procedury wydawnicze w różnych krajach kierują się od dziesięcioleci wypracowanymi zasadami, różniącymi się od polskich. Przede wszystkim proces przyjmowania do druku jest bardzo niejednorodny i zależny od wydawnictwa. Zasady nie muszą być takie same dla wszystkich typów publikacji i dla wszystkich autorów. Często nie polegają one na poddaniu się podwójnej recenzji anonimowej (double blind peer review process), ale są wielostopniowe i bardziej wymagające niż polskie normy. Większość wydawnictw zagranicznych nie publikuje na swoich stronach zasad etyki publikacyjnej. Musielibyśmy prosić o daleko idącą współpracę ze strony domów wydawniczych. Wymagałoby to od nich dodatkowej pracy, a nawet zmiany/rozbudowy ich stron internetowych. Trudno oczekiwać, by dobre (w tym także renomowane dla konkretnych dyscyplin) wydawnictwa zmieniły swoje sprawdzone przez lata procedury przyjmowania tekstów do druku tylko dlatego, że polscy autorzy muszą spełnić wymagania polskiego ministerstwa. 

2. Renomowane wydawnictwa nie publikują plagiatów (z zasady) i starają się nie przyjmować do druku słabych książek (również z zasady), nie składają też oświadczeń w tej kwestii na specjalnych podstronach. W przypadku niemieckich wydawnictw dostateczną gwarancją jest członkostwo w Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V., które pewne zasady (np. prawa autorskie) reguluje automatycznie. 

4. Wielu zagranicznym wydawnictwom zależy na pracach polskich badaczy. Polscy językoznawcy i literaturoznawcy wnoszą wiele do rozwoju światowej filologii. Nie można się jednak spodziewać, że wydawnictwa zagraniczne dostosują swoją pracę do życzeń Ministerstwa po to, aby znaleźć się na liście polskiego MNiSW.

Pierwsze próby dotarcia do wydawnictw i zdobycia od nich wymaganych przez MNiSW informacji zakończyły się na ogół niepowodzeniem. Obawiamy się, że przedstawiciele polskiej filologii (językoznawstwa, literaturoznawstwa) czy nauk o kulturze i religii, a prawdopodobnie także innych dyscyplin humanistycznych będą musieli zrezygnować z publikowania w zagranicznych wydawnictwach lub te publikacje ograniczyć (na przykład odrzucając zaproszenie do publikacji w wydawnictwie, którego brak na polskiej liście). Jest to sprzeczne z celem umiędzynarodowienia dokonań polskich naukowców, jaki przyświeca reformie szkolnictwa wyższego w Polsce.

W niniejszym liście jedynie zaznaczamy, że podobny problem dotyczy czasopism obcojęzycznych. Lista czasopism zawiera poważne luki, a punktacja w wielu przypadkach nie ma uzasadnienia merytorycznego. 

Uprzejmie prosimy o rozważenie zmiany sposobu zgłaszania wydawnictw, to znaczy o pilną aktualizację instrukcji PBN dotyczącej sposobu dodawania wydawnictw do „Wykazu wydawnictw naukowych” oraz przedłużenie terminu przyjmowania wniosków. 

Uważamy, że pracą związaną z uzupełnieniem list wydawnictw według zmodyfikowanych, dostosowanych do różnych procedur wydawniczych, kryteriów powinni zająć się eksperci, a nie naukowcy, którzy nie mają możliwości zdobywania potrzebnych informacji. Wkładem badaczy w te prace powinno być natomiast sporządzenie propozycji, które wydawnictwa mają znaleźć się na liście i ich ocena ekspercka. Pozostałe czynności weryfikacyjne to typowa praca administracyjna. 

Spośród wielu wydawnictw zagranicznych wybraliśmy te, w których publikują polscy filolodzy. Wydawnictw tych nie ma na liście MNiSW. Podajemy również takie wydawnictwa, w których publikujemy sporadycznie, są one jednak bezsprzecznie najważniejsze dla nauk humanistycznych. Wydaje nam się, że powinniśmy być zachęcani do publikowania w najlepszych światowych domach wydawniczych, a nie zniechęcani tym, że dyscyplina nie otrzyma za to punktów. 

Podkreślamy, że nie są to „wszystkie” wydawnictwa obcojęzyczne nieuwzględnione na liście ministerialnej. Jest to niewielki ułamek, szczególnie ważny dla filologów. Jesteśmy gotowi do zmobilizowania naszych środowisk i uzupełnienia tych list. Zależy nam na rzetelnej ocenie naszej pracy. 

Za treść pisma oraz za podane niżej potwierdzenia imienne odpowiada 

Prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ 

Pismo sygnują (lista jest w obecnej chwili cyfrowa, ponieważ większość korespondentów była w czasie jej tworzenia na urlopach): 

Dziekani 

Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ, prof. Joanna Jabłkowska 

Dziekan Wydziału Filologicznego UJ, prof. Elżbieta Górska 

Prodziekan Wydziału Anglistyki UAM, prof. UAM, dr hab. Piotr Gąsiorowski 

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, prof. KUL, dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik 

Dziekan Wydziału Neofilologii UAM, prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata 

Dziekan Wydziału Filologicznego UWr, prof. Marcin Cieński; prodziekan, prof. Leszek Berezowski 

Dziekan Wydziału Filologicznego UMK, prof. Przemysław Nehring 

Prodziekan Wydziału Filologicznego URz, prof. URz, dr hab. Agnieszka Uberman 

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktycznych WNH KUL, prof. KUL, dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka 

Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji WNH KUL i Kierownik Studiów Doktoranckich, prof. KUL, dr hab. Monika Sidor 

Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WNH KUL, prof. KUL, dr hab. Dariusz Skórczewski 

Dyrektorzy instytutów 

Instytut Filologii Germańskiej UŁ, dr hab. Małgorzata Kubisiak 

Instytut Filologii Germańskiej UJ, prof. UJ, dr hab. Magdalena Sitarz 

Instytut Filologii Germańskiej UAM, prof. UAM, dr hab. Sławomir Piontek 

Instytut Filologii Germańskiej UWr, prof. Tomasz Małyszek; prof. UWr, dr hab. Urszula Bonter (z-ca) 

Instytut Filologii Germańskiej KUL, prof. KUL, dr hab. Anna Rutka 

Instytut Filologii Germańskiej UŚ, prof. UŚ, dr hab. Renata Dampc-Jarosz 

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS, prof. UMCS, dr hab. Jarosław Krajka 

Instytut Filologii Germańskiej UZ, prof. Paweł Zimniak 

Instytut Romanistyki UŁ, prof. UŁ, dr hab. Anita Staroń 

Instytut Romanistyki UW, dr hab. Maciej Smuk 

Instytut Filologii Romańskiej UWr, prof. UWr, dr hab. Beata Baczyńska 

Instytut Filologii Romańskiej UAM, prof. UAM, dr hab. Mirosław Loba 

Instytut Filologii Romańskiej UJ, prof. UJ, dr hab. Wacław Rapak 4 

Instytut Filologii Romańskiej UŚ, prof. Wiesław Banyś 

Instytut Filologii Romańskiej UMCS, prof. UMCS, dr hab. Maria Falska 

Instytut Filologii Romańskiej KUL, prof. KUL, dr hab. Katarzyna Wołowska 

Instytut Kultury i Języka Francuskiego UO, prof. Krystyna Modrzejewska 

Instytut Filologii Romańskiej UG, prof. UG, dr hab. Ewa Wierzbowska (z-ca) 

Instytut Anglistyki UŁ, prof. Łukasz Bogucki 

Instytut Filologii Angielskiej KUL, prof. KUL, dr hab. Grzegorz Maziarczyk 

Instytut Anglistyki UMCS, prof. UMCS, dr hab. Adam Głaz 

Instytut Filologii Angielskiej UJ, prof. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska 

Instytut Anglistyki UMCS, dr hab. Zbigniew Mazur 

Instytut Filologii Słowiańskiej UWr, prof. UWr, dr hab. Michał Sarnowski 

Instytut Filologii Słowiańskiej KUL, prof. KUL, dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst 

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr, dr hab. Bożena Koredczuk 

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr, dr hab. Arkadiusz Lewicki 

Instytut Językoznawstwa WNH KUL, prof. KUL, dr hab. Janusz Bień 

Instytut Filologii Polskiej KUL, dr hab. Ireneusz Piekarski 

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii UŁ, dr hab. Danuta Kowalska 

Kierownicy katedr i zakładów 

Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych XX i XXI w. UMK, prof. Leszek Żyliński 

Katedra Germanistyki UKW, dr Elżbieta Nowikiewicz (peł. obowiązki) 

Katedra Filologii Romańskiej UMK, dr hab. Piotr Sadkowski 

Katedra Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu UWr., prof. Stefan Kiedroń 

Katedra Filologii Angielskiej UWM, prof. UWM, dr hab. Ewa Kujawska-Lis 

Katedra Językoznawstwa Angielskiego UJ, prof. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld 

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego UWr, prof. UWr, dr hab. Marcin Wodziński 

Katedra Historii Literatury Staropolskiej KUL, prof. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee 

Zakład Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego UW, dr hab. Krzysztof Tkaczyk 

Zakład Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych US, prof. US, dr hab. Dorota Sośnicka 

Zakład Współczesnej Literatury Niemieckiej US, prof. US, dr hab. Ewelina Kamińska-Ossowska 

Zakład Historii Literatury Niemieckiej do 1848 r. UWr, prof. Wojciech Kunicki 

Zakład Literatury Niemieckiej UJ, prof. Maria Kłańska 

Zakład Językoznawstwa Germańskiego UJ, prof. Zofia Berdychowska 

Katedra Filologii Angielskiej UMW, prof. UWM, dr hab. Ewa Kujawska-Lis 

Zakład Translatoryki UŚ, prof. Andrzej Łyda 5 

Zakład Italianistyki WF UŁ, prof. UŁ, dr hab. Artur Gałkowski 

Akademickie Towarzystwo Romanistów Polskich „Plejada” 

Polskie Stowarzyszenie Hispanistów 

Stowarzyszenie Italianistów Polskich 

Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej 

TUTAJ MOŻNA POBRAĆ ZAŁĄCZNIK

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.