Publikacje

Publications: Books

2022: Kultura reformacji i reformowanie w kulturze, red. J. Płuciennik, K. Sidowska, M. Rozmysł, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź, ss. 282. o publikacji tutaj

2019: Odwaga poetyki. Aktywizm, opór, psalmy, WUŁ, Łódź, ss. 286. (krótkie 100 s na temat tej książki)

2018a: Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet, pod red. J. Płuciennika, M. Czajkowskiej i M. Wróblewskiego, WUŁ, Łódź 2018, ss. 168. dostępne w OD: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pluciennik_-i-in._Tworczosc-.pdf

2017a: Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji, wydawcy: D. Kowalska, K. Płachcińska, J. Płuciennik, wstęp J. Płuciennik, WUŁ, Łódź 2017, ss. 768. https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/psalmy-polskie-czasu-reformy/

2017b: Lyndal Roper, Marcin Luter. Prorok i buntownik, tłum. M.Potz i L. Chmielewska, pod red. naukową M. Hintz, J. Płuciennik, J. Sojka, WUŁ, Łódź 2017, ss. 508 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/marcin-luter-2/

2015a: On-line/ Off-line. Between Text and Experience. Writing as a Lifestyle. Eds. Peter Gärdenfors, William Powers, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Łódź-Kraków: WUŁ, WUJ 2015. (dostępne online) Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/16886

 2015b: Twórczość, pasja, uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, pod red. J. Płuciennika, K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2015.

2013a: Critical Theory and Critical Genres: Contemporary Perspectives from Poland, eds. Charles Russell, Arne Melberg, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Peter Lang, New York, London, Warszawa, 2013, ss. 219

2013b: Twórczy uniwersytet – Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, pod red. J. Płuciennika i K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2013; ss. 143. Tekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/2781

2012: Metody badań i poszukiwania, pod red. J. Płuciennka i P. Stalmaszczyka, Primum Verbum, Łódź.

2009a: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main.

2009b: Literatura, głupcze! Laboratoria nowoczesnej kultury literackiej, Universitas, Kraków.

2008a: Infinity in Language. Conceptualization of the Experience of the Sublime, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle. (razem z KennethemHolmqvistem)

2008b: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red. I. Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2008c: Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, pod red. G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2008d: Literatura, kultura, tolerancja, pod red. G. Gazdy, I. Hubner, J. Płuciennika, Universitas, Kraków.

2006: Nowożytny indywidualizm a literatura. Wokół hipotez o kreacyjności Edwarda Younga, Universitas, Kraków.

2004: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, wyd. II, Universitas, Kraków.

2003: Gotycyzm i groza w kulturze, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, WUŁ, Łódź.

2002: Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, WUŁ, Łódź.

2002: Figury niewyobrażalnego. Notatki z poetyki wzniosłości w literaturze polskiej , Universitas, Kraków.

2002: Wokół gotycyzmów: wyobraźnia, groza, okrucieństwo, pod red. G. Gazdy, A. Izdebskie , J. Płuciennika, Universitas, Kraków 2002.

2001: Krótka historia wzniosłości w literaturze polskiej z perspektywy historycznej. Materiały kursowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2000: Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Universitas, Kraków. https://universitas.com.pl/produkt/3462/Retoryka-wznioslosci-w-dziele-literackim

Papers

Publications: Papers

2022a: Extravagance and Reportage as Forms of Creation and Understanding. An Academic Frottage. Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genre, 2021, 64(4), 7–18. Dostęp online: https://doi.org/10.26485/ZRL/2021/64.4/1

2022b: How to Study the Enlightenment? Study and Defend. Wiek Oświecenia38, ss. 172-186. Dostęp online:  http://hdl.handle.net/11089/43386

2022c: (z Paulina Sikora-Krizhevska.) Kultura, retrotopia, „tylda”. I co z tego wynika w kontekście wojny Rosji z Ukrainą’ Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres LXV, no. 1 (141) (15 October 2022): 105–14. Dostęp online: https://doi.org/10.26485/ZRL/2022/65.1/10.

2022d: Kultura i „serce życia wewnętrznego” a psalmy, [w:] Biblia jako miejsce spotkania wyznań chrześcijańskich, pod red. G. Habrajskiej, Anity Filipczak-Białkowskiej, Andrzeja Perzyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 107-131.

2022e: A Mind Prober as a Metaphor. Of Solar, of Visual, of Parabolic, of Comic, and of Punk Mind, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 65, nr 3 (2022): 7–15. https://doi.org/10.26485/ZRL/2022/65.3/1.

2022f: Antygony polskie i świętość w odczarowanym świecie. Zmiana wzoru kulturowego w relacji do cmentarzy ewangelickich na ziemiach polskich po 1989 roku, Studia Religiologica Ahead of print, nr Tom 55, Numer 2 (13 grudzień 2022). https://www.ejournals.eu/Studia-Religiologica/Ahead-of-print/Numer-55-2-2022/art/23048/. Razem z Marcinem Hintzem

2021a „Autotematyzm i jakościowe badanie? Rola metakognicji w obserwacji uczestniczacej ma kilku przyktadach.” W: Nowy autotematyzm? Metarefleksja we współczesnej humanistyce, pod red. Agnieszki Waligóry, Poznań: Wydawnictwo UAM, ss. 27-43.

2021b „Post-Pandemic Nature, Crisis, Catastrophes and Their Metaphorical Discourses. Editorial Introduction”. Zagadnienia Rodzajów Literackich LXIV, nr 1 (22 wrzesień 2021): 7–18. https://doi.org/10.26485/ZRL/2021/64.1/1 (współautorka Anna Barcz)

2021c „Matryoshka and Perfect Language Resolution. On the Complex Art of Writing Abstracts”. Zagadnienia Rodzajów Literackich LXIV, nr 1 (22 wrzesień 2021): 185–93. https://doi.org/10.26485/ZRL/2021/64.1/1 (współautorka Anna Zatora)

2021d „Matrioszka i idealna rozdzielczość języka. O trudnej sztuce pisania abstraktów”. Zagadnienia Rodzajów Literackich 64, nr 1 (2021): 175–83. https://doi.org/10.26485/ZRL/2021/64.1/12 (współautorka Anna Zatora)

2020a „Hassrede und Redefreiheit Ein konzeptueller kulturwissenschaftlicher und anthropologischer Rahmen”. W: Hassrede – ein multidimensionales Phänomen im interdiscipolinären Vergleich, zredagowane przez Jacek Makowski, przetłumaczone przez Jacek Makowski, Verlag der Universität Łódź, 2020, s. 19–38. DOI 10.18778/8142-633-6.03 (z Michałem Wróblewskim).

2020b „Pismo, język i działanie w tradycji ewangelickiej”. W: Słowo. Struktura – znaczenie – kontekst, pod red. Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz, Agnieszki Wierzbickiej, Elwiry Olejniczak, s. 43–52. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (opracowana wersja) (z Marcin Hintz)

2020c “Patterns of Protestant Ethics and Modern Culture in Greta Thunberg’s Public Appearances”, in: Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 19, issue 57 (Winter 2020): ss. 63-80. (with Marcin Hintz) tekst tutaj

2019a „Język i działanie w tradycji protestanckiej”. Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genre, t. LXII, nr 1, 2019, s. 153–62, doi:10.26485/ZRL/2019/62.1/11. (współautor Marcin Hintz).

2019b „Religion, Enlightenment, Pluralism in Present Europe. W: Nach Der Reformation Deutsch-Polnische Beiträge Im Europäischen Kontext, zredagowane przez Michael Meyer-Blanck, 1. wyd., Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig, s. 65–73.

2018a: Istota kulturoznawstwa, w: Relacje Międzykulturowe/Intercultural Relations 2018, 1 (3), pod red. M. Banaś, Kraków, ss. 85-94. ISSN 2544-2139 http://www.ism.uj.edu.pl/wp-content/uploads/2018/06/RM3-2018-final-.pdf 

2018b: Wprowadzenie (razem z Michałem Wróblewski i Marią Czajkowską), w: Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet, pod red. J. Płuciennika, M. Czajkowskiej i M. Wróblewskiego, WUŁ, Łódź 2018, s. 7-14. dostępne w OD:

Click to access Pluciennik_-i-in._Tworczosc-.pdf

2018c: (razem z Michałem Wróblewskim) Uniwersytet i jego współpraca z otoczeniem biznesowym. Przypadek projektu The iProfessional (iPro), w: Twórczość, zatrudnialność, uniwersytet, pod red. J. Płuciennika, M. Czajkowskiej i M. Wróblewskiego, WUŁ, Łódź 2018, s. 65-78. dostępne w OD: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/06/Pluciennik_-i-in._Tworczosc-.pdf 

2018d: Podstawowe modele jakości dziennikarskiej a kultura cyfrowa, w: Etyka w komunikacji, pod red. Grażyny Habrajskej, I wyd., seria: Teorie i praktyki komunikacyjne 1. Łódź: Primum Verbum, 2018, ss. 103–18. preprint Dziennikarstwo, jakość i etyka w dobie wyzwań kultury cyfrowej, zob. Research Gate DOI: 10.13140/RG.2.2.10271.87208 LicenseCC BY-NC-SA 4.0 Project: Journalism and Digital Culture

2018e: Kultura jako aktywizm. Protest song Młynarskiego, kultura liberalna i zaangażowanie, w: Strasznie lubię cię piosenko Szkice o tekstach Wojciecha Młynarskiego Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Barbarze Kudrze, pod red. Katarzyny Burskiej i Elwiry Olejniczak, Łódż, WUŁ 2018, ss. 71-87.

2018f: Negacja jako warunek i etap rozwoju myśli i kultury Kognitywistyczna refleksja nad presupozycjami, w: Negacja w języku, tekście, dyskursie, pod red. Ewu Szkudlarek-Śmiechowicz i Bartłomieja Cieśli. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 11–20 https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/10/Szkudlarek-Smiechowicz_Negacja-20.pdf 

2018g: Poetyka kognitywna polskich przekładów psalmów w perspektywie komparatystycznej. Ramy kognitywne “więzienia” i “wybawienia”’. W: Języki i kultury w kontakcie, pod red. Jolanta Tambor, Jagna Malejka, Vol. 6. Polonistyka na początku XXI wieku : diagnozy, koncepcje, perspektywy. Pod red. Jolanta Tambor, t. 6. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018, ss. 36-54.

2018h: Liberty, Enlightenment, and the Polish Brethren, w: INTERCULTURAL RELATIONS RELACJE MIĘDZYKULTUROWE 2018, 2 (4), ss. 109-121. Otwarty dostęp:

Click to access FREEDOM-IN-CULTURE-final-version-nr4-20181.pdf

także w Repozytorium UŁ http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/26377

2018i: Różne modele protestu i wizja kultury w Reformacji. „Rocznik Teologiczny” LX, no. 3 (2018): 347–64. ISSN 0239-2550 Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/27039

2018j: Cultural Studies and Philological Tradition, w: Philologia XXVIII/2 (2018): 21-30. ISSN: 1339-2026.

2017a: Sublimicyzm i idolatria w przekładach psalmów na język polski, angielski i szwedzki. Kognitywne parametry stylu, w: Idol w kulturze. Studia pod redakcją E. Fiały, A. Fitasa, D. Skórczewskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 228-255, w otwartym dostępie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/23995

2017b: Dyskurs reformacyjny w parafrazie Psalmu 110 Jana Kochanowskiego, [w:] Spadkobiercy Reformacji. Ewangelicy w Lublinie i na Lubelszczyźnie (Historia, kultura, ekonomia, literatura) / Erben der Reformation Protestanten in Lublin und Lubliner Land (Geschichte. Kultur. Wirtschaft. Literatur), red. Grzegorz Brudny, Witold Matwiejczyk, Małgorzata Willaume, Sławomir Jacek Żurek, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017, ss. 343-356 w otwartym dostępie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/24086

2017c: University Cooperation with Business Environment in the Digital Era (with Michał Wróblewski), w: Languages for Specific Purposes in Educational Contexts, ed. by  Stanisław Goźdź-Roszkowski, Aleksandra Beata Makowska, WUŁ, Łódź 2017. 

2016a: Poliglotyczna analiza, pryzmatyczne teksty i sylwiczność języka [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, pod red. Zdzisława Łapińskiego i Anny Nasiłowskiej, Wydawnictwo IBL, Warszawa, ss. 169-179. Opublikowane także w Repozytorium UŁ: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20224

2016b: Kicz, empatia, sprawiedliwość. Kognitywistyczne studium archaizmu na polskich przekładach biblijnych, w: Kicz w języku i komunikacji, red. B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13-25.

2016c: Style pisania w sferze publicznej. Współczesne dziennikarstwo według Umberta Eco na tle antycznej refleksji o poezji, (razem z Jagodą Sałaj) w: Apetyt na rzeczywistość. Między literaturą a dziennikarstwem – relacje, interakcje, perspektywy, pod red. Agnieszki Kłosińskiej-Nachin i Ewy Kobyłeckiej-Piwońskiej, WUŁ, Łódź, ss. 211-231. Opublikowane w Repozytorium UŁ: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/20384

2015a: Uniwersytet Łódzki — sytuacja kierunków humanistyczno-społecznych w Polsce 2014. Studium przypadku, w: Rozmyślania nad humanistyką. Materiały z Seminarium Nauki Humanistyczne i Społęczne w Polsce 2014: Analiza — Diagnoza — Prognoza. Warszawa 14 kwietnia, pod red. Jacka Witkosia, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015, ss. 19-32. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/11862

2015b: Styl przekładów biblijnych i protest song Czesława Miłosza. Narracja generacyjna wobec archaiczności, w: Teksty Drugie 2015/3 (153), ss. 295-313. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/11827

2015c: Przedmowa, w: Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, pod red. Marii Wrocławskiej, Ireny Kujawskiej i Ireny Łabiszewskiej, WUŁ, Łódź 2015, s. 9. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/13169

2015d: The Epic Cognitive Frame in the Psalms. A Case Study of the Polish Translations with Psalm 137. Studia Slavica Litteraria 2015, 2, ss. 25-47. ISSN 1212-1509. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/17074 

2015e: Cognitive and semantic universals in translations of Psalm 139, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genre 2015/2, 58/2 (116), ss. 29-49.

2015f: Zaangażowanie studenta, uniwersytet i jego transformacje, w: Twórczość, pasja, uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, pod red. J. Płuciennika, K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2015, ss. 7-23. Dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/16687 

2015g: Zaangażuj się i angażuj innych (razem z Kingą Klimczak), w: Twórczość, pasja, uniwersytet. Kategoria zaangażowania w dydaktyce akademickiej, pod red. J. Płuciennika, K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2015. http://hdl.handle.net/11089/16686

2015h:  Łódzkie przestrzenie i praktyka teorii. 70 lat Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Łódzkiego (1945–2015), pod red. J. Płuciennika i A. Zatory, WUŁ, Łódź 2015. http://hdl.handle.net/11089/16498 (broszura)

2015i: Ewolucjonistyczna historia literatury a samoświadomość, w: Kulturowa historia literatury, pod red. Anny Łebkowskiej i Włodzimierza Boleckiego, IBL Wydawnictwo, Warszawa, ss. 241-252.

2015j: Mask and Face, Sublimity and Proximity — Metaphors of Cognition as Experience in Translations of Psalm 139, w: Studia Litteraria Universitatis Iagiellonicae Cracoviensi 10 (2015), z. 3, WUJ Kraków, ss. 249-259.

2014a: Jakość i natchnienie w „Zen i sztuka obsługi motocykla. Rozprawa o wartościach” Roberta M. Pirsiga, w: Przegląd Humanistyczny 58:2 (443), 2014, ss. 44-55; wersja Beta elektroniczna po poprawkach recenzenckich dostępna w Open Access w Repozytorium BUŁ na zasadach Creative Commons: Pobierz tutaj http://hdl.handle.net/11089/6640

2014b: Quality and inspiration. A study of the diversification of rhetoric of quality in relation to different conceptual domains in Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values by Robert M. Pirsig, w: Zagadnienia Rodzajów Literackich/ The Problems of Literary Genres 57: 1 (113), 2014, ss. 167-183 (razem z Jagodą Sałaj);

2014c: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres 57:1 (113), 2014, ss. 356, redaktornaczelny, hasła kluczowe/ key terms: literary genres, literary theory and criticism, cultural studies, haiku, poetry, minfulness, narrative prose, novel, allotopia, fantasy, rhetoric of quality, autobiography, guides, cognitive literary studies

2014d: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres 57:1 (113), 2014, ss. 215, redaktor naczelny, hasła kluczowe/ key terms:  literary genres, literary theory and criticism, pastiche, parody, non-sense poetry, satire, autobiography, repetition, intertextality,

2013a: Sylwiczność naszapowszedniaimetakognicja, w: „Teksty Drugie” 138, 2012:6, ss. 246-257.

2013b: Ch. Russell, A. Melberg, J. Płuciennik, M. Wróblewski, Editors’ Introduction, w: Critical Theory and Critical Genres: Contemporary Perspectives from Poland, eds. Charles Russell, Arne Melberg, Jarosław Płuciennik, Michał Wróblewski, Peter Lang, New York, London, Warszawa, 2013, 7-14.

2013c: Czy studia III stopnia mogą mieć charakter narodowy? iPoetyka na „polonistycznych” studiach doktoranckich, w: Przyszłość polonistyki. Koncepcje – rewizje – przemiany, pod red. A. Dziadka, K. Kłosińskiego, F. Mazurkiewicza, WUŚ, Katowice 2013, ss. 133-145.

2013d: Czytanie a zmysły – refleksja przedkognitywistyczna, w: Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Bolecki, M. Rembowska-Płuciennik, Tamara Brzostowska i Beata Śniecikowska i in. –sensualnosc.ibl.waw.pl, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2013. http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/czytanie-a-zmysly-refleksja przedkognitywistyczna-399/pdf/ Tekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/7236

2013e: Media czytelnicze a zmysły, w:  Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Bolecki, M. Rembowska-Płuciennik, Tamara Brzostowska i Beata Śniecikowska i in. –sensualnosc.ibl.waw.pl, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2013. http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/media-czytelnicze-a-zmysly-402/pdf/

Tekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/7234

2013f: Procesy kognitywne a czytanie i zmysły w:  Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, pod red. W. Bolecki, M. Rembowska-Płuciennik, Tamara Brzostowska i Beata Śniecikowska i in. –sensualnosc.ibl.waw.pl, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 2013.

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/procesy-kognitywne-a-czytanie-i-zmysly-656/pdf/

Tekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/7235

2013g: Zwięzłość jako efekt kompetencji społecznych, w: Twórczy uniwersytet – Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, pod red. J. Płuciennika i K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2013, ss. 9-12. ekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/2781

2013h: Smartfonologia na uniwersytecie, w: Twórczy uniwersytet – Twórczy student. Przewodnik dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego, pod red. J. Płuciennika i K. Klimczak, WUŁ, Łódź 2013, ss. 25-28. ekst dostępny na stronach Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego pod adresem http://hdl.handle.net/11089/2781

2013i: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres 56:1 (2013:111); ss. 195. redakcja.

2013j: Zagadnienia Rodzajów Literackich/The Problems of Literary Genres 56:2 (2013:112); ss. 230; redakcja.

2012a: The Poetics of Colourful Logic and the Literary Categorization of the World w: Texts and Minds. Papers in Cognitive Poetics an Rhetoric, ed. by A. Kwiatkowska, Peter Lang, Frankfurt, New York, ss. 173-182.

2012b: Obrazowanie niewyobrażalnego, kognitywistyka i radykalny empiryzm. Wokół „świętych łez” Marvella, w: Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, pod red. H. Kardeli, Z. Muszyńskiego, M. Rajewskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 249-259.

2012c: Czytanie, mózg i gadżety. Najnowsza refleksja nad czytaniem, w: Metody badań i poszukiwania, pod red. J. Płuciennka i P. Stalmaszczyka, Primum Verbum, Łódź, ss. 106-120.

2012d: Apokalipsa, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, wyd. II, PWN, ss. 49-52.

2012e: Namopanik, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy, wyd. II, PWN, ss. 599-601.

2012f: (red nacz.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ The Problems of Literary Genres” t. 55, z. 1 (109), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2012.

2012g: (red nacz.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ The Problems of Literary Genres” t. 55, z. 2 (110), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2012.

2011a: Metodologiczny indywidualizm w kognitywistyce i literaturoznawstwie w: Przestrzenie kognitywnych poszukiwań pod. red. A. Kwiatkowskiej Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź, ss. 7-17.

2011b (red nacz.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 54, z. 1 (107), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011, ss. 364.

2011c (red. nacz.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 54, z. 2 (108), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011, ss. 468.

2011d Od redakcji, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 54, z. 2 (108), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011.

2010a: Przestrzenie kultury i wolne czytanie, w: Poznawanie słowa. Wykłady inauguracyjne Wydziału Filologicznego UŁ wygłoszone w roku akademickim 2009/2010, pod red. P. Stalmaszczyka, Wydawnictwo Naukowe PRIMUM VERBUM, Łódź.

2010b: Dialogowość, literatura i wolność słowa, w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, WN UAM, Poznań.

2010c: Princess Antonomasia and the Truth: two types of metonymic relations, w: Tropical Truth(s). The Epistemology of Metaphor and Other Tropes, ed. by A. Burckhardt, B. Nerlich, De Gruyter, Berlin, New York. (razem z KennethemHolmqvistem).

2010d: Od przygodności podmiotu do przygodności wartości. Umysł pragmatyczny w badaniach literackich. W: Lingua Terra Cognita I. Księga Pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Romanowi Kaliszowi. Red. Danuta Stanulewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. (razem z Leszkiem Karczewskim).

2010e: Czy istnieje jakaś literacka kategoryzacja świata?, w: “Teksty Drugie” 2010:4 (124), ss. 62-72.

2010f: Jak jest możliwa literacka antropologia konsumpcji , w: Jaka antropologia literatury jest dzisiaj możliwa? Pod red. P. Czaplińskiego, A. Legeżyńskiej i M. Telickiego, Wydawnictwo “Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2010, ss. 139-154, (razem z Agatą Winer)

2009a: Empathy, Stereotypes, Negation, and Creativity. Towards a Linguistic Model of Intersubjectivity. In: Cognitive Approaches to Language and Linguistic Data. Studies in Honor of Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. Ed. by W. Oleksy and P. Stalmaszczyk, Peter Lang, Frankfurt am Main (with Kenneth Holmqvist).

2009b: Soliloquy and Tolerance: Metarepresentations as Presuppositions of a Literary Genre. In: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hubner, Peter Lang, Frankfurt am Main (with Kenneth Holmqvist).

2009c: Tekst w sieci postmodernistycznej powieści w: Tekst (w) sieci. 2. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja, pod red. A. Gumkowskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. (razem z Patrycją Kruczkowską).

2009d: (współautor) Editors’ Introduction, w: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main, ss. 9-13

2009e: Introduction to Part I, w: 2009: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang, Frankfurt am Main, 17-18.

2009f: Prawda w literaturze to może być tylko prawda pragmatyczna. w: Prawda w literaturze. Studia pod red. A. Tyszczyka, J. Borowskiego, I. Piekarskiego. Lublin, s. 83-100 (razem z Leszkiem Karczewskim).

2008a: Ku intersubiektywnej, naturalistycznej i ewolucyjnej teorii humoru. Bachtin, formalizm rosyjski i Shaftesbury, w: Tradycje polskiej nauki o literaturze. Warszawskie Koło Polonistów po 70 latach, pod red. D. Ulickiej i M. Adamiaka, Wydział Polonistyki UW, Warszawa.

2008b: Towards an Intersubjective, Naturalistic and Evolutionary Theory of Humour. “Liberty to Wit” and Freedom of Raillery” in Shaftesbury’s Writing, w: Shades of Humour, ed. by A. Kwiatkowska and S. Dżereń-Głowacka, vol. 1/2, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski.

2008c: Solilokwium i tolerancja. Metareprezentacje jako presupozycje gatunku literackiego, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 51: 1/2 (101-102) 2008. (razem z Kennethem Holmqvistem)

2008d: Oświecenie i niekończąca się opowieść literatury, w: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red.I.

Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2008e: Od redaktorów, w: Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe, pod red.I. Hübner, A. Izdebskiej, J. Płuciennika, D. Szajnert, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (współautor)

2008f: Od redakcji, w: Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, pod red. G. Gazdy, I. Hübner, J. Płuciennika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

2008g: Modern Individualisms and Marvell’s Garden, w: Space of a Garden Space of Culture, Ed. by Grzegorz Gazda and Mariusz Golab, CSP, Newcastle.

2008h: (współred.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 51, z. 1-2 (101-102), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2008, s. 336..

2008i: Dialogowość, literatura i wolność słowa, „Przestrzenie Teorii” 9 (2008).

2008j: Od redakcji, w: Literatura, kultura, tolerancja, pod red. G. Gazdy, I. Hubner, J. Płuciennika, Universitas, Kraków.

2008k: Nowożytne indywidualizmy a ogrody Marvella, w: Przestrzeń ogrodu, przestrzeń kultury, pod red. G. Gazdy i M. Gołąba, Universitas, Kraków.

2007a: Nowożytne doświadczenie literatury. Od Psałterza Dawidowego Jana Kochanowskiego do… strumienia świadomości, w: Literackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, IBL PAN, Warszawa.

2007b: Human Diversity, Creativity and Literature, about Conjectures on Original Composition by Edward Young, w: Multiculturalism at the Start of 21st Century. The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice, ed. by K. Kujawińska-Courtney and M. A. Łukowska, WUŁ, Łódź.

2007c: (Współred.) „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problèmes des genres littéraires” t. 50, z. 1-2 (99-100), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007, s. 274.

2006a: Kognitywizm w badaniach literackich, w: Literatura. Teoria. Metodologia, wyd. 3, zm. i rozsz., pod red. D. Ulickiej, WUW, Warszawa.

2006b: Kognitiwizm u literaturoznavcih doslidzeniah, w: Literatura. Teorija. Metodologija, red. D. Ulickoi, Kiiv 2006.

2006c: Boska Księżniczka Antonomazja, podobieństwo i identyfikacja, w: Kognitywistyka, t. 2, Podobieństwo, pod red. H. Kardeli, Z. Muszyńskiego i M. Rajewskiego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

2006d: Liryka (z Ireną Hubner) w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Univesitas, Kraków 2006.

2006e: Apokalipsa, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Univesitas, Kraków 2006.

2006f: Namopaniki, w: Słownik rodzajów i gatunków literackich, pod red. G. Gazdy i S. Tyneckiej-Makowskiej, Univesitas, Kraków 2006.

2006g: Wyobraźnia apokaliptyczna i „11 września 2001” jako wydarzenie medialne i literackie, w: Apokalipsa. Symbolika, tradycja, egzegeza, t. 1, pod red. K. Korotkich i J. Ławskiego, UwB, Białystok.

2006h: Empiryzm i nowożytna literatura: przypadek „Tristrama Shandy” Laurence’a Sterne’a, w: Literatura i wiedza, pod red. W. Boleckiego i E. Dąbrowskiej, IBL PAN, Warszawa.

2006i: Princess Antonomasia, Individualism, and the Quixotism of Culture: A Case of ‚Tristram Shandy’ by Laurence Sterne, w: Perspectives on Metonymy, ed. K. Kosecki, Peter Land, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.

2005: Compassion and Literature. Neo-Sentimentalism in Literary Theory, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 48 z. 1 (95-96) 2005 (z KennethemHolmqvistem).

2004a: Opowieści według Marka Turnera a empatia, w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, pod red. Z. Mitosek, Universitas, Kraków.

2004b: Literackie i językowe punkty widzenia a empatyczne naśladowanie w tekście literackim, w: Punkt widzeina w tekście i dyskursie, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej-Bartmińskiej i R. Nycza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

2004c: Virtual scanning in hyperbolas, (współautor Kenneth Holmqvist ) w: Imagery in Language. Festschrift in Honour of Professor Ronald W. Langacker, ed. by B. Lewandowska-Tomaszczyk and A. Kwiatkowska, Peter Lang, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien.

2003a: Image and Imagination in the Theory of the Sublime , (współautor Kenneth Holmqvist ) w: Literary Texts and the Arts. Interdisciplinary Perspectives , ed. by C. Federici, Peter Lang, New York.

2003b: Moralne aspekty doświadczenia i teorii wzniosłości w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, Studia pod red. A. Tyszczyka, E. Fiały, R. Zajączkowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin.

2003c: An Overview of the Rhetoric of the Sublime in Contemporary Popular Culture (Especially after September 11) (z KennethemHolmqvistem), w: Research and Scholarship in Integration Processes. Poland – USA – EU, ed. by E. H. Oleksy, B. Lewandowska-Tomaszczyk, WUŁ, Łódź.

2003d: Stereotypy i kreacyjność a literatura, w: Stereotypy w literaturze (i tuż obok), pod red. W. Boleckiego i G. Gazdy, IBL PAN Wydawnictwo, Warszawa.

2003e: A Short History of the Sublime in Polish Literature from a Comparative Perspective, w: Poland. History, Culture and Society. Selected Readings, ed. by E. Bielawska-Batorowicz and R. Rysiński, UŁ, Łódź 2003.

2002a: Appearance Markers (z KennethemHolmqvistem) in: Cognitive Linguistics Today, ed. by B. Lewandowska-Tomaszczyk and K. Turewicz, Peter Lang, Frankfurt am Main.

2002b: Horror i ukrzyżowanie. Empatia formalna i elementy gotyckiej retoryki wzniosłości w reprezentacjach ciała poddanego przemocy, w: Wokół gotycyzmów , pod red. G. Gazdy, A. Izdebskiej i J. Płuciennika, Universitas, Kraków.

2002c: (z KennethemHolmqvistem) „Many, Many”, Gradation and a Mimesis of Emotions, w: Textual Secrets: The Message of the Medium. Proceedings of the 21st PALA conference, Ed. by S. Csabi, and J. Zerkowitz, Eötvös Loránd University, Budapest.

2002d: (z KennethemHolmqvistem) A Short Bibliographical Guide to the Theory of the Sublime , “Style” Vol. 36: 4, Winter 2002.

2001a: The avant-garde sublime in a futurist work of literature. On „Namopanik barwistanu” by A. Wat, „Postscript”, Volume 5 Number 1, Fall 1999, Kanada.

2001b: Figura zaprzeczonej gradacji w „Brewiarzu” Herberta , w: Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia , pod red. M. Woźniak-Łabieniec i J. Wiśniewskiego, Universitas, Kraków 2001.

2001c: Słów kilka o językowej konceptualizacji doświadczenia wzniosłości i jej związku z komunikacją, w druku, w: Język w komunikacji , t. 2, pod red. G. Habrajskiej, Łódź: Wydawnictwo WSHE 2001.

2001d: The Hebraic and the Indian Sublime from the Rhetoric Point of View, „Journal of Indian Philosophy and Religion, 2001: 6, USA (razem z K. Holmqvistem).

2001e: Presuponowanie, modele kognitywne i pragmatyka znaczników iluzji , w Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne , pod red. W. Kubińskiego i D. Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001.

2000a: Namopaniki , hasło do Słownika Gatunków Literackich, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 43, z. 1-2 (85-86).

1999a: Awangardowy „święty bełkot” Wata, w: Szkice o poezji Aleksandra Wata, pod red. J. Brzozowskiego i K. Pietrych, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 1999.

1996a: Conceptualised Deviations from Expected Normality. A Semantic Comparison between Lexical Items Ending in -ful and -less , Nordic Journal of Linguistics, 19 (z KennethemHolmqvistem).

1995a: Conceptualised Deviations from Expected Normalities. A Semantic Comparison between Lexical Items Ending in -ful and -less , Lund University Cognitive Studies, 39, Lund, Szwecja (z KennethemHolmqvistem).

1995b: Presupozycje, intertekstualność i coś ponadto… (w:) Poetyka bez granic. Praca zbiorowa pod red. W. Boleckiego i W. Tomasika, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa.

1994a: Paradoks w tekście sakralnym, „Łódzkie Studia Teologiczne”, 3, Łódź (z Agnieszką Izdebską).

1994b: O presupozycjach retorycznych w badaniach literackich, (w:) Text a kontext. Zbornik, Presov, Słowacja.

1993a: „Będzie i będzie” Białoszewskiego?, (w:) O wierszach Mirona Białoszewskiego, pod red. J. Brzozowskiego, Łódź.

1993b: Dwa światy – dwie poezje czyli Różewicz o stosowności , (w:) Dlaczego Różewicz, pod red. J. Brzozowskiego i J. Poradeckiego Łódź.

1992a: Tekst i tekst. O niektórych związkach intertekstualnych „Hymnu na dzień Zwiastowania N.P. Maryi” A. Mickiewicza, (w:) Biblia a kultura Europy, pod red. Kamińskiej i E. Małek, t. II, Łódź.

Publications: Translations

2019: (z ang.) Marshall, Peter. Reformacja. Krótkie wprowadzenie. Zredagowane przez Jerzy Sojka, Przetłumaczone przez Jarosław Płuciennik i Maciej Potz, 1. wyd., Wydawnictwo Uniwerystetu Łódzkiego, Łódź.

2015: (z ang.) Mark Johnson, Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego. Przełożył Jarosław Płuciennik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015. (dostępne online)

2012: (z ang.) Peter Gärdenfors, Ewolucyjne i rozwojowe aspekty intersubiektywności, w: Kognitywistyka 3. Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne, pod red. H. Kardeli, Z. Muszyńskiego, M. Rajewskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 17-44 (razem z Patrycją Kruczkowską).

2011: (z ang.) Mark Salber Phillips, Mikroskopowe i literackie historie. Problemy gatunkowości i dystansu, przekład razem z Michałem Wróblewskim, „Teksty Drugie”, 2011: 4 (130), ss. 126-146.

2010: (z ang.) Mark Turner, Double-scope stories jako Opowieści amalgamatyczne, w: “Teksty Drugie” 2010:4 (124), ss. 137-150.

2009a: (ze szwedz.) Peter Gärdenfors, Den svåra konsten at få syn på sig själv, jako „Ta trudna sztuka spojrzenia na siebie”, „Tygiel Kultury”, 4-6 (160-162) 2009, ss. 6-10.

2009b: (z ang.) Craig Brandist, The Bakhtin and Vygotskii Circles in Historical Perspective: Intellectual and Institutional Considerations, jako Koła Bachtina I Wygotskiego: z dziejów ideiiinstytucji, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, pod red. D. Ulickiej, t. 2, Universitas, Kraków, ss. 319-334.

2009c: (z ang.) Francesco Loriggio, Mind as Dialogue: the Bakhtin Circle and Pragmatist Psychology, jako Umysł jako dialog: krąg Bachtina I psychologiapragmatyzmu, w: Ja – Inny. Wokół Bachtina. Antologia, pod red. D. Ulickiej, t. 2, Universitas, Kraków, ss. 419-434.

2006: (z ang. ) Reuven Tsur, The performance of enjambements. Perceived effects, and experimental manipulations jako Sposoby dźwiękowej realizacji przerzutni – zagadnienia percepcji i manipulacje eksperymentalne, w: Językoznawstwo kognitywne III. Kognitywizm w świetle innych teorii, pod red. O. Sokołowskiej i D. Stanulewicz, WUG, Gdańsk. (razem z Beatą Śniecikowską)

2003: (z ang.) Mark Turner, Double-scoped stories jako Amalgamatyczne opowieści.

2002: (z ang.) Charles Russell, Cindy Sherman, Neogoticism, Postmodernism, jako Cindy Sherman, neogotycyzm, postmodernizm, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska i J. Płuciennik, Universitas, Kraków.

2002: (z ang., z Magdaleną Rembowską-Płuciennik) Lars Lönnroth, The Nordic Sublime, jako Odkrycie nordyckiej wzniosłości, w: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucieństwo, red. G. Gazda, A. Izdebska i J. Płuciennik, Universitas, Kraków.

2001: (z ang.) Charles Russell, Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis, „Teksty Drugie” (70) 2001:5.

Publications: Academic Book Reviews

2008: Rec. z: D. Ulicka, Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej teorii literatury w Europie Środkowo-wschodniej, Kraków, Universitas 2007. W: Zagadnienia Rodzajów Literackich” 51: 1/2 (101-102) 2008.” „

2007: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik; Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A.Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Znak, Kraków 2006, w: „Zagadnienia Rodzajów Literackich/ Les Problemes des genres littéraires” t. 50, z. 1-2 (99-100), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2007.

2005: Czy tylko logos? Hermeneutyczny sceptycyzm a retoryka, „Teksty Drugie” (95) 2005: 5; rec. z M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Universitas, Kraków 2003.

2002a: rec. z Modern Literary Theory, ed. by P. Rice and P. Waugh, Arnold, London and NY, 2001, 4th edition, “Zagadnienia Rodzajów Literackich” 45: 1/2, (89/89) 2001.

2002b: rec. z Studying Literature. The Essential Companion , ed. by P. Goring, J. Hawthorn, D. Mitchell, Arnold, London and NY, 2001, “Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 45: 1/2, (89/89) 2001.

2002c: Pisanie namiętności, “Teksty Drugie” (72/73) 2002: 1/2, rec. z D. Punter, Writing Passions, Pearson Education Limited, Harlow 2001.

2000: rec. z Modern Genre Theory, ed. by Duff, w: „Zagadnienia Rodzajów „

Literackich” 43, z. 1-2 (85-86).

Other non-scholarly publications:

2019: Płuciennik, Jarosław. „Poland’s New Higher Education Laws Are an Unholy Mess”. Times Higher Education (THE), 25 April, 2019, https://www.timeshighereducation.com/opinion/polands-new-higher-education-laws-are-unholy-mess.

2007: O procesie  bolońskim słów kilka, „Tygiel Kultury. Miesięcznik” Uniwersytet bez granic, 142-144 (2007: 10-12).

Several dozens publications in local and all-polish magazines and newspapers.

Blog at „Liberte”.